KursusinimempersiapkanpelajaruntukmenghayatietikadanperadabanyangwujuddalammasyarakatkepelbagaianetnikdiMalaysiauntukmemperteguhkanpemikirankritikaldananalitikalmerekabagimenanganikehidupanyanglebihmencabar.PengisiankursusinimemfokuskankepadapenghayatanetikadanperadabandalamacuanMalaysia.PelajarakandidedahkandengandinamikakonsepetikadanperadabanyangmenjadikekuatankepadapembentukannegaraMalaysiaberdasarkansusurmasaevolusisejarahnyadarierapra-kolonialsehinggakepasca-kolonial.KefahamantentangpembentukanetikadanperadabandalammasyarakatkepelbagaiandibincangkanbagimeningkatkanpenghayatanetikadanperadabankearahpemantapankesepaduannasionaldanbangsaMalaysia.PeradabanacuanMalaysiaperludikupassertadiperdebatkandalamaktivitiakademikberpandukanPerlembagaanPersekutuansebagaitapakintegrasidanwahanaetikadanperadaban.Pembinaankesepaduannasionalamatdipengaruhiolehglobalisasidanperkembanganteknologimaklumatdankomunikasiyangkompleks.Olehkeranaitu,penghayatanetikadanperadabanmenzahirkanperilakutanggungjawabsosialdandigerakkanpadaperingkatindividu,keluarga,komuniti,masyarakat,dannegara.Justeru,perubahanyangberlakudalammasyarakatdanpembangunanlangsungekonomitelahmembawacabaranbarudalammengukuhkankelestarianetikadanperadabandiMalaysia.AmalanPendidikanBerimpakTinggi(HIEPs)dipraktikkandalampengajarandanpembelajaranbagimendalamikursusini.(pengajaran&pembelajaran).

Skip Navigation